Kerim Vakfı Facebook Sayfası Kerim Vakfı Twitter Sayfası Kerim Vakfı Twitter Sayfası Kerim Vakfı Twitter Sayfası

''İslam ve Çin Medeniyeti'' Uluslararası Sempozyumu

Çin Pekin Üniversitesinde “İslam ve Çin Medeniyeti” sempozyumu düzenlendi.

 

Çin Pekin Üniversitesi İleri Beşeri Bilimler Enstitüsü, Kerim Vakfı ve Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi ortak girişimi ile Pekin Üniversitesinde 2-8 Nisan tarihleri arasında “İslam ve Çin Medeniyeti” uluslararası sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyum, dünyanın çeşitli ülkelerinde, İslam ve Çin medeniyeti konularında çalışan bir çok değerli uzman, akademisyen ve öğrenciyi bir araya getirerek karşılıklı anlayışı zenginleştirmek, iletişim ve etkileşim imkanlarını ilerletmek amacıyla gerçekleştirildi.

Çin’in en önemli ve en büyük üniversitesi olarak tanınan Pekin Üniversitesi, İslam konulu uluslararası bir toplantıya ilk kez ev sahipliği yaptı.

Bu buluşmanın tohumları Kerim Vakfı’nın kurucu üyesi ve TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut’un 2011 yılında Pekin Üniversitesi İleri Beşeri Bilimler Enstitüsünde Ken’an Rifai İslam Araştırmaları Kürsüsünü kurmasıyla atılmış bulunmaktadır. Kürsünün ilk profesörleri tasavvuf alanında önemli çalışmalarıyla tanınan William Chittick ve Sachiko Murata gibi çok değerli bilim insanlarıdır. Enstitünün başında bulunan, dünyaca ünlü tarihçi-filozof Tu Weiming aynı zamanda Harvard Yenching Enstitüsü’nün kurucusu ve halen yöneticisi konumundadır. Tu Weimming Enstitü bünyesinde bulunmakta olan İslam Araştırmaları kürsüsünün çalışmalarını şu sözleriyle değerlendirmiştir “Yapılan bütün bu çalışmalar Pekin Üniversitesi camiasının kültürel ve özellikle de ahlâki değerlerinin dönüşümüne sebep olmuştur. Dolayısıyla katkı, sadece dersler sunma kabiliyeti değil,  Çin’in hali hazırdaki kendi içine bakma ve kendini anlamasına yönelik İslâm’ın ahlâki bakışını ve dini soruları ortaya çıkarma kabiliyetidir.

Sempozyuma Türkiye’den Mahmud Erol Kılıç “Dinde Fanatizmin Kaynağı ve Modern Zamanlar”, Ekrem Demirli İlmi talep ediniz, velev ki Çin’de olsun: Tasavvuf Metinlerinde Çin’e Dair Bazı Atıflar”, Osman Nuri Küçük Lao Tzu'nun Önerdiği İdeal İnsan Nitelikleri ile  Tasavvufi Düşüncedeki İnsan-ı Kamil Anlayışının Mukayesesi”Semih Ceyhan “İnsanlığın Çinli Mührü: Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye göre mistik bir metafor ve gerçeklik olarak Çin”, tebliğlerini sundular. Türkiye dışından tebliğleri ile katılanların bazıları şöyledir;

Mohammad Khalil, “İslâm ve Başkalarının Kaderi: Modern Dönem Öncesi Gayrimüslimlerin Selâmeti Değerlendirmelerine Dair Çağdaş Tashihler”, Kristian Peterson “Çin’de Kur’ân’a Yaklaşım” Mohammad Rustom “Çin’li Müslümanlar”, Çin’den , Wang Jianping, Hua Tao gibi alanlarında uzman araştırmacılar katıldılar. Ayrıca Pekin Üniversitesi İslam Araştırmaları Kürsüsü profesörlerinden ülkemizde de tanınan İslam Felsefecisi Ghulam Reza Aavani tebliğleri ile bu sempozyumda yer aldılar.

Sempozyumun açılışını Cemalnur Sargut ve Tu Weimming birlikte yaptılar. Cemalnur Sargut İslam mutasavıflarının ve Konfiçyüs’ün aleme bakışını değerlendirdiği “İslam Tasavvufu ve Kadim Konfiçyüs Anlayışının Mukayesesi” başlıklı tebliği ile de toplantıya katkıda bulundu.

 

KERİM EĞİTİM, KÜLTÜR ve SAĞLIK VAKFI

Kerim Vakfı 2013 yılında halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir bakışla Cemâlnur Sargut öncülüğünde kurulmuştur. Vakfımız, İslâm'ın yaşam biçimlerinden biri olan tasavvufun günümüz sorunlarına bire bir cevap verebilen, insanı maddeten ve mânen sıhhate kavuşturan ahlâk anlayışını, insanlar arasındaki din, dil, ırk ve kültürel farklılıkları hoş gören eşsiz yaklaşımını anlamak ve tanıtmak için çalışmalarda bulunmaktadır. Toplumun refah ve mutluluğunu artırmayı hedeflemiş, yüksek ahlâklı, devrin bilgisini hâiz ve tasavvufu yaşayarak öğreten aydın bir nesil yetişmesi için, ülkemizin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltici girişimlerde bulunarak, bu amaçla resmî ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmektedir.

Vakıf, eğitim, sağlık ve kültür temel alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetler ile toplumun her kesimine hizmet edebilmeyi hedeflemektedir.

Eğitim: Yüksek Öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler açmak. Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar düzenlemek. İlk ve orta öğretim kurumları açmak. Kurslar ve sertifika programları düzenlemek. Üniversite öğrencilerine burs vermek.

Sağlık: Özel gereksinimi olan çocukları topluma kazandırmak için eğitim ve rehabilitasyon  merkezleri açmak.Hastane, tıp merkezi, huzurevleri ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezleri açmak.

Kültür: Türk kültür ve sanat dalları ile Türk mutfağının geliştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarında bulunmak. Mûsikî çalışmaları yapmak ve gerektiğinde Türk Mûsikîsi Araştırma Merkezi, Enstitüsü, Kütüphane ve arşivi kurmak. Müze ve müzeciliğin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, sergiler düzenlemek. Târihî eserlerin korunması için restorasyon, restitüsyon, renovasyon çalışmaları, vb. yapmak. Yeni tasarım ve üretim anlayışlarının gelişmesi, yeni ürünler tasarlanması ve yeni meslek alanlarının gelişimine katkıda bulunmak. Toplumda özellikle kadının yerini ve rolünü yükseltici çalışmalar yapmak.

Başta "su" olmak üzere ormanların, doğal kaynakların, temiz enerji kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve çevrenin korunması amacı ile çalışmalarda bulunmak. Sözü edilen çalışmaları desteklemek ve tanıtmak amacıyla yazılı, sözlü görsel ve internet teknolojileri destekli yayın faaliyetinde bulunmak, ilgili eserleri tercüme ettirmek, yayınlamak Vakfın faaliyet alanlarının kısa ve uzun vadede genel çerçevesini oluşturmaktadır.

 

TÜRKKAD (Türk Kadınları Kültür Derneği) İstanbul Şubesi

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) nin ilk tohumları kültür ve edebiyat tarihimize mal olmuş müstesnâ bir şahsiyet olan Sâmiha Ayverdi tarafından 1966 yılında atılmıştır. Dernek 1970’te kamu yararına kurumlar statüsü kazanmış, ülkemizde alanında ilk sivil toplum örgütü olmuştur.

Derneğin İstanbul Şubesi, özellikle tasavvuf alanında bir çok çalışmanın yapılmasına öncülük etmiştir. Anadolu’da yaşamış büyük mutasavvıfları konu alan uluslararası akademik sempozyumlar gerçekleştirmiş, Ayasofya, Topkapı Sarayı, İslâm Eserleri Müzesi gibi kurumlarla ortak sergiler düzenlemiş, yurt içi ve yurt dışında sayısız konferans ve paneller gerçekleştirmiştir. Mevcut faaliyetlerini sürdürmekte olduğu gibi, alanında yetkinliğini ispatlamış bir kurum olarak, 2005 yılı itibarı ile uluslararası “DOST İslâm’a Hizmet Ödülleri”ni takdim etmektedir.

Genel merkezi Ankara’da olan ve genel başkanlığı Kültür Bakanlığı eski bürokratlarından Emine Bağlı tarafından yürütülen bu köklü kurum, bünyesinden KERİM vakfının doğmasına kaynaklık etmiştir.

İstanbul Şubesi Başkanı Cemâlnur Sargut’un geliştirmiş olduğu insiyatif ile ABD’de Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi (2009) ve Çin’de Pekin Üniversitesinde (2011) Kenan Rifai Islamic Studies Distinguished Professorship, İslâm Araştırmaları Kürsüleri’ni kurmuştur. Bu kürsüler Cemâlnur Sargut’un on yıldır yurt dışında İslâm Tasavvufu alanında yapmış olduğu çalışmalar, Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesinde verdiği dersler ve yurt içinde gerçekleştirdiği girişimlerin bir sonucudur. Kürsüler isimlerini, 1900’lü yıllarda “Tasavvuf bir gün akademilerde öğretilecektir” diyen 20. Yüzyılın son dönem en önemli mutasavvıflarından Kenan Rifâî’den almaktadır.

Bu site webXT Araçları tarafından tasarlanmıştır.
Copyright 2015 Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı